https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.googletagmanager.com%2Fgtag%2Fjs%3Fid%3DG-6FDBNYMVEH%26fbclid%3DIwAR0rycxr-iU65bPoUpMiIyP4LxLYIMOhF3e-eyYPTYLQKtuMh_chl5-pWQc&h=AT1HjgGAcIVoZkizW6W9g_JsNvGlAxdU1BVYXRTwvAnG4qAoiwH0jEXoykAEjziDfW7zKuQEGaPHg6IwJzq4dzKpjd3jRWxDFTgj_hBT2lTuuA5ePfCfr8l5DLtX-b5wFNMOPw Chính sách - Quy Hoạch 2

Chính sách - Quy Hoạch 3

TP.HCM ban hành sổ tay hướng dẫn trình tự đầu tư xây dựng nhà ở

TP.HCM ban hành sổ tay hướng dẫn trình tự đầu tư xây dựng nhà ở

Sổ tay hướng dẫn cá nhân, hộ gia đình về trình tự đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động, công nhân thuê để ở trên địa bàn vừa được Sở Xây dựng TP.HCM ban hành. Cụ thể, về phạm vi hướng dẫn, bao gồm cá nhân, hộ gia đình đầu tư xây dựng nhà ở với tổng vốn...

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Tin đã lưu